Ovršna isprava i naplata potraživanja

337

ovrha-rjesenje-ftdPrijedlog za ovrhu mora sadržavati zahtjev za ovrhu u kojemu će biti naznačena ovršna isprava na temelju koje se traži ovrha, ovrhovoditelj i ovršenik, potraživanje čije se ostvarenje traži te sredstvo kojim ovrhu treba provesti

U ranijoj kolumni pod naslovom ”Kako naplatiti dugovanja” je objašnjen slučaj naplate potraživanja odnosno nenaplaćenog dugovanja ako vjerovnik kao pravni temelj svojeg potraživanja ima jednu od dvije isprave na kojima se potraživanje i najčešće temelji: 1) račun ili 2) izvadak iz poslovnih knjiga (zvan IOS – izvod otvorenih stavki).

Navedene isprave predstavljaju prema članku 28. Ovršnog zakona (NN 57/96 – 67/08), vjerodostojne isprave, što je važno jer tada prijedlog za ovrhu ne podnosite sudu već javnom bilježniku i to bilo kojem po svom izboru (v. detaljnije u navedenoj kolumni).

U ovoj kolumni se objašnjava naplata potraživanja u slučaju kada su pravni temelj potraživanja vjerovnika ovršne isprave, a to su prema članku 21. Ovršnog zakona:
1. ovršna sudska odluka i ovršna sudska nagodba,
2. ovršna odluka arbitražnog suda,
3. ovršna odluka donesena u upravnom postupku i ovršna nagodba sklopljena u upravnom postupku ako glase na ispunjenje novčane obveze, ako zakonom nije drukčije određeno,
4. ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava,
5. nagodba sklopljena u postupku pred sudovima časti pri komorama u Republici Hrvatskoj,
6. druga isprava koja je zakonom određena kao ovršna isprava.

Gore navedene točke od 1. do 5. ne treba posebno objašnjavati pa ću primjerima pojasniti samo točku 6. Dakle, ta odredba izričito dopušta da ili sam Ovršni zakon ili neki drugi zakon može odrediti i neku ispravu kao ovršnu.

Što kaže Ovršni zakon?
Primjerice, Ovršni zakon koristi tu mogućnost u članku 183. Zapljena računa na temelju zadužnice koji navodi:
(1) Dužnik može ispravom na kojoj je javno ovjerovljen njegov potpis dati suglasnost da se radi naplate tražbine određenoga vjerovnika zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u toj ispravi, izravno isplaćuje vjerovniku. Takva isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja radi naplate.
(2) Na ispravi iz stavka 1. ovoga članka ili u dodatnim ispravama uz tu ispravu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, i to davanjem pisane izjave na kojoj je javno ovjerovljen njihov potpis, a koja je sadržajno ista s izjavom dužnika.
(7) Isprave iz stavaka 1. i 2. ovoga članka imaju svojstvo ovršnih isprava na temelju kojih se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim predmetima ovrhe.

ili

također u članku 183a. Zapljena računa na temelju bjanko zadužnice koji navodi:
(1) Dužnik može ispravom na kojoj je javno ovjerovljen njegov potpis dati suglasnost da se radi naplate tražbine čiji će iznos biti naknadno upisan u ispravi zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u toj ispravi, izravno s računa isplate vjerovniku koji je određen u ispravi ili koji će naknadno biti u nju upisan (bjanko zadužnica). Takva isprava izdaje se u jednom primjerku.
(2) Ispravu iz stavka 1. ovoga članka s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku banci dostavlja vjerovnik s učincima dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrsi, neposredno u prijamnom uredu banke, preporučenom pošiljkom s povratnicom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom te isprave zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.
(3) Odredbe članka 183. ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način i na bjanko zadužnicu.
(4) Oblik i sadržaj isprave iz stavka 1. ovoga članka, s naznakom najviših iznosa koji se mogu upisati u pojedine vrste te isprave, propisat će ministar pravosuđa.
Nadalje, Zakonu o radu (NN 149/09) u članku 85. Isprave o plaći, naknadi plaće i otpremnini izričito navodi:
(1) Poslodavac je dužan, najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni.
(2) Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknada plaće ili otpremnine radniku dostaviti obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti.
(3) Obračuni iz stavka 1. i 2. ovoga članka su ovršne isprave.

Postupak putem ovršne isprave
Pokretanje ovršnog postupka temeljem Ovršne isprave je slično pokretanju ovršnog postupka temeljem vjerodostojne isprave (v. detaljnije u navedenoj kolumni). I ovdje je osnovno pravilo da, ako imate potraživanje koje je dospjelo na naplatu, a dužnik još uvijek nije platio, radi naplate tog potraživanja podnesete prijedlog za ovrhu.

Prijedlog za ovrhu temeljem ovršne isprave se u pravilu podnosi Općinskom sudu nadležnom prema sjedištu ovršenika, osim ako rješavanje tog predmeta nije izričito povjereno nekom drugom sudu.

Ovršni zakon izričito određuje da su Trgovački sudovi nadležni:
1. određivati ovrhu na temelju odluka donesenih i nagodba sklopljenih u postupku u kojemu su oni sudili u prvom stupnju,
2. određivati ovrhu na temelju domaćih i stranih arbitražnih pravorijeka donesenih u sporovima iz njihove stvarne nadležnosti u parničnom postupku,
3. određivati ovrhu u slučaju prijedloga za promjene sredstava ovrhe i to u sporovima iz njihove stvarne nadležnosti u parničnom postupku,
4. određivati ovrhu na temelju zadužnica i bjanko zadužnica radi naplate tražbina u odnosima između trgovaca.

Prijedlog za ovrhu mora sadržavati zahtjev za ovrhu u kojemu će biti naznačena ovršna isprava na temelju koje se traži ovrha, ovrhovoditelj i ovršenik, potraživanje čije se ostvarenje traži te sredstvo kojim ovrhu treba provesti. Sud će odbaciti rješenjem Prijedlog za ovrhu koji ne sadrži sve potrebne podatke i to ne pozivajući predlagatelja da ga dopuni ili ispravi.

Ovršna isprava je podobna za ovrhu ako su u njoj naznačeni vjerovnik i dužnik te predmet, vrsta, opseg i vrijeme ispunjenja obveze. Rok za dobrovoljno ispunjenje mora biti određen ako je ovršna isprava odluka kojom je naloženo ispunjenje tražbine na neko davanje ili činjenje. U slučaju da taj rok nije određen, određuje ga nadležni sud rješenjem o ovrsi.

Kao kod vjerodostojne isprave i u slučaju ovrhe temeljem ovršne isprave ako je prijedlog za ovrhu dopušten i osnovan, nadležni sud donosi rješenje o ovrsi i dostavlja ga i vjerovniku kao ovrhovoditelju i dužniku kao ovršeniku.

Sud ne mora obrazložiti rješenje o ovrsi, osim ako je sud donio rješenje kojim se prijedlog za ovrhu djelomično ili u cijelosti odbacuje koje mora biti obrazloženo.

Svako rješenje o ovrsi mora sadržavati uputu o pravnom lijeku te ovršenik ima pravo izjaviti žalbu u navedenom roku. Žalba u pravilu ne odgađa provedbu ovrhe.

U svezi slučaja da dužnik kao ovršenik pravodobno podnese žalbu i slučaja da nadležni sud donese rješenje kojim se dužnika kao ovršenika upućuje u parnicu nastavljamo u sljedećoj kolumni.

 

Duje Nazlić

Vaš savjetnik

Duje Nazlić, dipl.iur., diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2004 godine te položio Pravosudni ispit 2006 godine. U odvjetništvu radi od početka 2005-te, a područja njegovog posebnog interesa su: građansko, trgovačko, radno i zemljišnoknjižno pravo.

Vaše upite za pravni savjet slobodno šaljite na redakcija@jatrgovac.com.

44 COMMENTS

 1. Gospodine pravniče,
  Da li mogu platiti dugovanje prije nego što mi sud proda kuću na dražbi i ako je već donesao presudu o ovrsi, tako da mi kuća ostane u vlasništvu i skine mi se ovrha. Inače plaćam u ratama svoje dugovanje ali dotični advokat je i usprkos tome zatražio ovrhu kod dotičnog Općinskog suda u Krku i ovaj sud mu je taj ovršni postupak potvrdio. Žalili smo se na Županijski sud u Rijeci te sada čekamo presudu tog suda. Dug još iznosi samo 2200 kuna. Ako Županijski sud u Rijeci potvrdi presudu Općinskog suda u Krku da li zbog 2200 kuna dugovanja mogu izgubiti kuću na dražbi ili mogu platiti tih 2200 kuna i kuća mi ostane u vlasništvu. Čini se apsurdno ali u ovoj Republici Hrvatskoj izgleda sve je moguće.
  Odgovorite mi molim vas i da li protiv ovakve odluke ima pravnog lijeka na višim sudovima Republike Hrvatske.
  Ogorčena M.H. sa Krka.

 2. Poštovana,

  Ako protiv ovršenika (tj. dužnika) postoji ovršna isprava (npr. pravomoćna presuda ili pravomoćno rješenje o ovrsi) tada ovrhovoditelj (tj. vjerovnik) može tražiti naplatu na bilo kojoj imovini ovršenika (npr. plaći, nekretnini, automobilu).

  Ovršenik tijekom cijelog postupka ima pravo podmiriti dug u cijelosti (to znači i glavnicu i kamate i sve troškove postupka) i temeljem dokaza o podmirenju cijelog duga ovršenik mora tražiti od nadležnog suda da donese odluku o obustavi ovrhe.

  Naravno da je apsurdno da zbog ”2200 kuna” duga ovršenikova nekretnina-kuća bude prodana na dražbi, ali vrijeme nikako ne ide u korist ovršeniku jer se i kamate i troškovi postupka gomilaju pa je moguće da se dug višestruko poveća.

  Na kraju je važno da se pri rješavanju jednog duga ne uvlačite u nešto još gore i zato izbjegavajte razne prevarante koji vam nude ”najbolje kredite bez ikakvih preduvjeta” jer su to uvijek lihvari.

  Kredit se uzima isključivo u banci pa ako Vam ga ne odobre ili ako Vam postavljaju nepovoljne uvjete onda do novca morate doći na drugi način (npr. prodajom neke imovine).

  Dakle dug se mora platiti i za dužnika je uvijek jeftinije i najmanje stresno da to učini što prije.

 3. Poštovani,

  Mlim za pravni savjet, ako ste mi u mogućnosti odgovoriti, i ako Vam nije mrsko obzirom da se radi o Odvjetniku, na koji način mogu dostaviti prijave Hrvatskoj Odvjetničkoj Komori, jer dosad sam 2 puta slao poštom i svaki puta mi dolazi isti odgovor, da u povodu prijave nema elemenata povrede Odvjetničke dužnosti i ugleda Odvjetništva, a dokazi su čvrsti da ima uvjeta za disciplinsko postupanje.

  Stekao sam dojam da moje prijave nisu niti došle do ovlaštene osobe u Komori, nego je na neki način odbijenicu asistirao prijavljeni u dogovoru s nekim na Komori.

  U prijavi prijavljujem svojeg opozvanog opunomoćenika, da je meni učinio štete i da me ućinio podređenom osobom i žrtvom, jer je ulazio u partnerstva sa mnom i ulagao novac i o tome pisao i potpisivao ugovore, a sad dok je posao propao, mene tereti za povrat, a za sve sam priložio pismene dokaze.

  Hvala,

  Slavko

  • Poštovani

   Odvjetnik koji počini disciplinski prijestup može odgovarati pred tijelima Komore.

   Ako smatrate da je prijestup počinjen, a da Komora ne postupa i da je time počinjeno kazneno djelo Vi to sve možete prijaviti nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu pa će to tijelo također provjeriti ima li tu elemenata kaznenog djela.

   • POŠTOVANI !
    BIVŠI SAM ZAPOSLENIK TVRTKE BILJEMERKANT d.d.OSIJEK KOJI JE OTIŠAO USTEČAJ.DOBILI SMO ISPLATU 5O POSTO OTPREMNINE U 7 MJESECU PROŠLE GODINE OD AGENCIJE.ZANIMA ME DA LI JE TA TVRTKA OBAVEZAN ISPLATITI I DRUGI DIO OTPREMNINE I USLUČAJU DA NEISPLATE ŠTO NAM JE ČINITI .
    UNAPRIJED ZAHVLJUJEM NA ODGOVORU

 4. Poštovani gospodine Nazlić,

  prije dvije godine sam ostala bez posla i bez ikakvih sredstava za
  podmirivanje duga na Americanu koji je tada iznosio nekih 5.000kn.
  Plaća nije stizala redovito, radila sam daljeko od doma i bila sam
  prisiljena stanovati kako bi opće mogla dolaziti na vrijeme na posao.
  Nakon gubitka posla, tražila sam novi posao, međutim kroz dva mjeseca
  počela su mi stizati opomene od Americana i PBZ tekućeg računa. Sjele
  su mi sve rate i sve kamate. Nakon toga, mjesec dana kasnije, stiglo
  mi od obje strane riješenje o ovrhi. Pošto sam tada dobila posao i tek
  je prošlo par dana što sam radila, nazvala sam banku i Pbz Card da se
  dogovorim nekako, i uspjela sam dogovoriti otplatu na rate i to 1000kn
  za tekući, 1000kn za American. No isto tako sam odmah trebala uplatiti
  ponešto novaca tako da sam uplatila na svako potraživanje 3000kn,
  dakle zajedno 6000kn. Novac sam skupila prodavajući svoje osobne
  stvari – laptop prvenstveno. Radila sam 4mj i uredno plaćala
  potraživanja. Međutim u 6-om mjesecu sam ostala bez posla, i nije mi u
  potpunosti isplačena zadnja plaća, tako da ono što mi je ostalo sam
  uplatila i nakon toga kako sam mogla, koliko sam imala. U prvom
  mjesecu ove godine sam radila mjesec dana i sva primanja također
  uplatila na potraživanja. Prije 2 mjeseca banka mi je poslala ovrhu i
  kada je utvrđeno da sam nezaposlena i student i da nemam nikakva
  primanja kao ni nikakvo vlasništvo nad pokretninama i nekretninama, te
  sam uplatnicama dokazala da plaćam svoje dugovanje, koliko god mogu
  (taj dio dugovanja sam otplatila skoro do kraja), ovrha je
  obustavljena i zapisano je sve o mojoj situaciji te su priložene
  kopije uplatnica.

  Prije par dana sam dobila riješenje o ovrhi za American. Zanima me da
  li prigovor o ovrhi može spriječiti ovrhu? Da li prigovorom mogu
  predočiti svoju situaciju i zamoliti na dodatnom vremenu otplate duga
  te poslati kopije uplatnica da se vidi kako ja i dalje izvršavam svoje
  obveze u okviru svojih mogućnosti?

  Nažalost, zbog blokade nisam mogla uzeti nikakav kredit kojim bi mogla
  podmiriti ukupno dugovanje koje iznosi s kamatama i troškovima
  bilježnika oko 20.000kn na Americanu.

  Molim Vas ako mi možete pomoći kako da odgodim samu ovrhu i da
  izbjegnem neugodnosti kod kuće. Danas ću napisati prigovor, no čekam
  Vaš odgovor kako bi bilo bolje postupiti. Da li da idem direktno do
  janog bilježnika sa prigovorom i uplatnicama?

  Najljepša hvala unaprijed!
  Srdačan pozdrav,
  Mateja

  • Poštovani

   Na rješenje o ovrsi se može uložiti prigovor i to odgađa provedbu ovrhe.

   Međutim na rješenje o ovrsi koje je izdano na temelju ovršne isprave pravomoćne presude ili pravomoćnog rješenja o ovrsi) se može uložiti
   samo žalba koja NE odgađa provedbu ovrhe.

   Javni bilježnik samo provodi postupak i njemu se možete obratiti samo pisanim putem.

   Dakle ako želite podnijeti prigovor (ili žalbu) onda to trebate napisati i podnijeti u roku.

   Ako kao dužnik nemate nikakve imovine onda će se blokirati svi vaši računi te će naplata biti izvršena kada dobijete neka sredstva.

   Pokušajte dogovoriti s vjerovnicima otpis kamata i vraćanje duga u ratama.

   Tražite da se o tome sastavi pisani Sporazum.

 5. Poštovani;

  Obratio bih Vam se s konkretnim primjerom vezano za moj slučaj.

  Bio sam zaposlenik u banci na neodređeno vrijeme. Radio sam tri godine. U te tri godine nisam korisio nikakve druge povlastice osim godišnjeg odmora. Tek nakon tri godine otvorio sam bolovanje jer sam imao nekih problema sa glavoboljom. Nakon 10-tak dana navodno dolazi do neke reorganizacije u poslovnici banke , smanjenja broja zaposlenika ( tehnološki viškovi). Uručili su mi putem pošte odluku o otkazivanju ogovora o radu kao tehnološki višak uz otkazni rok od 30 dana i zakonom regulisanu otpremninu. Eh sad mene interesira ako mi možete objasniti na što jednostavniji način , da li su imali pravo direktori banke uručiti mi otkaz bez obzira što sam u tom periodu bio na bolovanju? Da li su morali sačekati da protekne period bolovanja ili postoji zakonom opravdano da se može uručiti otkaz bez obzira na status bolovanje?
  Uradio sam prigovor blagovremeno u roku 8 dana ali već tri mjeseca nisam od banke dobio nikakvog odgovora.

  Mene prvenstveno interesira najbolji savjet , šta sad raditi? Da li ići sa tužbom, ne znam koliko sam u pravu , da li ću šta postići tužbom itd.?

  Unaprijed puno zahvaljujem. Lijep pozdrav!

  • Poštovani

   Zaštitu prava radnika detaljno uređuje Zakon o radu (Narodne novine br.149/09)
   te su za Vaš slučaj posebno bitne odredbe:

   A
   članka 74. – Zabrana otkazivanja ako je privremena nesposobnost uzrokovana ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću

   koji glasi:

   (1) Radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti te je privremeno nesposoban za rad zbog liječenja ili oporavka poslodavac ne može otkazati ugovor o radu u razdoblju privremene nesposobnosti za rad zbog liječenja ili oporavka.

   (2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka ne utječe na prestanak ugovora o radu sklopljenoga na određeno vrijeme.

   B

   članka 76. – Pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove radnika koji je privremeno bio nesposoban za rad

   koji glasi:

   Radnik koji je privremeno bio nesposoban za rad zbog ozljede ili ozljede na radu, bolesti ili profesionalne bolesti, a za kojega nakon liječenja, odnosno oporavka, ovlašteni specijalist medicine rada, odnosno ovlašteno tijelo sukladno posebnom propisu, utvrdi da je sposoban za rad, ima se pravo vratiti na poslove na kojima je prethodno radio, a ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova, poslodavac mu je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova.

   C

   članka 77. – Obveza obavješćivanja o privremenoj nesposobnosti za rad

   koji glasi:

   (1) Radnik je dužan što je moguće prije obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad, a najkasnije u roku od tri dana dužan mu je dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinom očekivanom trajanju.

   (2) Ovlašteni liječnik dužan je radniku izdati potvrdu iz stavka 1. ovoga članka.

   (3) Ako zbog opravdanoga razloga radnik nije mogao ispuniti obvezu iz stavka 1. ovoga članka, dužan je to učiniti što je moguće prije, a najkasnije tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućavao.

   D

   članka 294. – Najteži prekršaji poslodavca

   koji glasi:

   (1) Novčanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba:

   49) ako za vrijeme privremene nesposobnosti za rad otkaže radniku koji je privremeno spriječen za rad zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (članak 74. stavak 1.)

   (2) Novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.

   Dakle, otkaz koji je izdan za vrijeme bolovanja radnika je nezakonit i poslodavac ga mora staviti izvan snage sve dok traje bolovanje.

   Nakon što bolovanje završi poslodavac može donijeti Odluku o poslovno uvjetovanom otkazu (tehnički razlozi).
   Tada poslodavac mora poštivati najmanji otkazni rok propisan Zakonom o radu.

   članak 114. – Najmanje trajanje otkaznog roka

   (1) U slučaju redovitog otkaza, otkazni rok je najmanje:

   1) dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno manje od jedne godine,

   2) mjesec dana, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno jednu godinu,

   3) mjesec dana i dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno dvije godine,

   4) dva mjeseca, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno pet godina,

   5) dva mjeseca i dva tjedna, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno deset godina,

   6) tri mjeseca, ako je radnik u radnom odnosu kod istog poslodavca proveo neprekidno dvadeset godina.

   (2) Otkazni rok iz stavka 1. ovoga članka radniku koji je kod poslodavca proveo u radnom odnosu neprekidno dvadeset godina, povećava se za dva tjedna ako je radnik navršio pedeset godina života, a za mjesec dana ako je navršio pedeset pet godina života.

   (3) Radniku kojem se ugovor o radu otkazuje zbog povrede obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika), utvrđuje se otkazni rok u dužini polovice otkaznih rokova utvrđenih u stavku 1. i 2. ovoga članka.

   (4) Ako radnik na zahtjev poslodavca prestane raditi prije isteka propisanog ili ugovorenog otkaznog roka, poslodavac mu je dužan isplatiti naknadu plaće i priznati sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznoga roka.

   (5) Za vrijeme otkaznoga roka radnik ima pravo uz naknadu plaće biti odsutan s rada najmanje četiri sata tjedno radi traženja novog zaposlenja.

   Ukratko radnik može podnijeti tužbu protiv poslodavca zbog nezakonitog otkaza (iako su za to određeni vrlo kratki rokovi) i podnijeti tužbu radi naknade plaće (za to nema roka).
   Također radnik može podnijeti prijavu Državnom inspektoratu:
   DRŽAVNI INSPEKTORAT SREDIŠNJI URED

   Petračićeva 4, 10000 Zagreb, centrala: 01/3696-400

   PODRUČNA JEDINICA ZAGREB
   Prilaz Ivana Visine 1 (NOVI ZAGREB), 10000 Zagreb, tel. 01/650-3000, fax. 01/650-3038
   Odsjek za nadzor u području radnih odnosa, tel. 01/ 650-3014

   Lijep pozdrav

 6. Poštovani,

  Molim pomoć, da li je ovršenikov dužnik bio dužan postupiti po Ovršnom prijedlogu, tj. Rješenju o ovrsi….Pouka o pravnom lijeku: Žalba ne odgađa izvršenj….

  Naime, otac djeteta izjavio je prigovor na Rješenje o ovrsi te ovršenikov dužnik odbija postupiti po istom iz razloga što nije pravomoćno iako u pravnom lijeku piše da žalba ne odgađa izvršenje Rješenja o ovrsi.. Pismenim putem zatražila sam od ovršenikova dužnika očitovanje o neizvršenju, no odgovora nema…Tražila sam savjet od Centra no oni kažu da nisu nadležni…
  U razgovoru sa sutkinjom koja vodi spis…shvatila sam, naime, gđa sudac je stajališta da je ovršenikov dužnik dužan uplatiti na račun ovrhovoditelja utuženi iznos (žalba ne odgađa izvršenje…), te da će oca uputiti u parnicu….molim za pomoć…..

  Ovršenikov dužnik tvrdi da će ustegnuta sredstva deponirati na poseban račun (poduzeća) te da će nakon pravomoćnosti sredstva prebaciti na račun ovrhovoditelja…Gđa sudac tvrdi da je to neispravno jer se radi o alimentaciji i da su dužni sredstva uplatiti ovrhovoditelju..

  Tko je u pravu? Što dalje…

  • Poštovana

   Ovršni zakon u članku 46. stavku 7. određuje da u slučaju ovrhe
   temeljem ovršne isprave žalba ne odgađa provedbu.

   Ako je ovršenikov dužnik odbio provesti ovrhu tada ovrhovoditelj čak ima pravo tražiti od njega naknadu štete.

   Iz onoga što ste napisali vidljivo je da kao zakonski zastupnik-majka
   potražujete isplatu dosuđenog iznosa uzdržavanja za dijete od
   ovršenika-oca djeteta.

   Kao samohrana majka imate pravo na besplatnu pravnu pomoć i budući da ste iz Koprivnice trebate se javiti Hrvatskoj odvjetničkoj komori i to Zboru Koprivničko-križevačke županije.

   Taj Zbor će na Vaš pisani zahtjev odrediti odvjetnika koji će
   besplatno voditi ovaj postupak.

 7. Dobio sam ovrhu na placu koju prima u hipo banci a iznos place je 1.370.00 ovrha mi je uzela sve a drugi dio place skida mi alimentaciju,znaci da sam ostao bez ijedne kune dali mi se moze ovrsiti placa od 1.370.00 kuna hvala unaprijed

  • Poštovani

   Važeći Ovršni zakon (zadnje izmjene objavljene u Narodnim novinama br.67/08) određuje:

   Ograničenje ovrhe

   Članak 149.

   (1) Ako se ovrha provodi na plaći ovršenika, od ovrhe je izuzet iznos u visini 2/3 prosječne neto-plaće u Republici Hrvatskoj, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini od 1/2 prosječne neto-plaće u Republici Hrvatskoj, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od 1/4 prosječne mjesečne isplaćene neto-plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu.
   (2) Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne neto-plaće u Republici Hrvatskoj, od ovrhe je izuzet iznos u visini 2/3 plaće ovršenika, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini 1/2 neto-plaće ovršenika.

   Dakle, iznos koji se dužniku plijeni na ime alimentacije (zakonskog uzdržavanja djeteta) je najviše 1/2 njegove plaće ako ta plaća iznosi manje od prosječne u Republici Hrvatskoj.

   Ovršni zakon prije izmjena koje su stupile na snagu u 2008. godini je dopuštao da sam dužnik ovjerenom izjavom dozvoli svom vjerovniku pljenidbu cijelog iznosa plaće u slučaju da dužnik ne plati dug po dospijeću.

   Za vrijeme važenja te odredbe banke i ostali vjerovnici su obično tražili da dužnici potpišu i ovjere takvu Izjavu i očito je da je u ovom slučaju riječ o tome.

 8. Dobivši ovršni prijedlog na dug T-Mobile od 224,16kn plus usluge ovrhe od 419,80 ostao sam zatećen.Kako sam 20.11.2009g prešao na drugog operatera upravo radi ovakvih računa neznam šta da radim dali platiti ili se žaliti pa stvoriti još veče troškove.Molim Vas za savjet, imam rok do 20.11.2010.

  S štovanjem

  MARKO

  • Poštovani

   U svakom prijedlogu za ovrhu se mora navesti i priložiti u izvorniku
   dokument na temelju kojeg se pokreće ovrha.

   Najčešće su to ili račun ili Izvod otvorenih stavki (IOS).

   Ako smatrate da je prijedlog za ovrhu neosnovan onda možete uložiti
   prigovor u roku od 8 dana od dana kada ste primili prijedlog za ovrhu.

 9. Poštovani, moj muž je još 95. otvorio tvrtku d.o.o. ja sam s njim u upravnom odboru tvrtke i oboje smo direktori. Nisam potpisnik u kartonu. Ja cijelo to vrijeme radim u osnovnoj školi, a on je imao trdovinu. Ušao u dugove i zatvorio ju. Ja o tome nisam puno znala, tajio je od mene dok nisam dobila nalog da napišem prokazni popis imovine jer poduzeću XXXX je ostao dužan velike novce(ne znam koliko) a ovrhom se nije uspjela naplatiti. Sad tek postajem svjesna da sam i ja suodgovorna iako ustvari nisam. Pitanje je kome je on još ostao dužan. Što da radim? Ja sam osobno vlasnica 2 nasljeđene nekretnine ali ni jedna nije gruntovno upisana nego samo katastarski. Je li mi to ugroženo?
  Unaprijed hvala.

 10. Poštovana

  Ako je riječ o odgovornosti člana uprave d.o.o.-a tada se
  primjenjuju slijedeće odredbe Zakonu o trgovačkim društvima

  Poslovne knjige i financijska izvješća

  Članak 428.

  (1) Uprava društva (d.o.o.-a) odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i vođenje poslova unutarnjeg nadzora.

  Dužna pozornost i odgovornost članova uprave (d.o.o.-a)

  Članak 430.

  Na dužnu pozornost i odgovornost članova uprave na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 252. ovoga Zakona.

  Dužna pozornost i odgovornost članova uprave (d.d.-a)

  Članak 252.

  (1) Članovi uprave moraju voditi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu društva. Član uprave ne postupa protivno obvezi o načinu vođenja poslova društva ako pri donošenju poduzetničke odluke smije na temelju primjerenih informacija razumno pretpostaviti da djeluje za dobrobit društva.

  (2) Članovi uprave koji povrijede svoje obveze odgovaraju za štetu društvu kao solidarni dužnici. U slučaju spora članovi uprave moraju dokazati da su primijenili pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika.

  (5) Zahtjev za naknadu štete mogu postaviti i vjerovnici društva ako ne mogu svoja potraživanja podmiriti od društva. To vrijedi u slučajevima osim onih iz stavka 3. ovoga članka samo onda ako član uprave grubo povrijedi dužnost da primijeni pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika. U odnosu na vjerovnike društva obveza da se nadoknadi šteta ne može se otkloniti tako da se društvo odrekne zahtjeva ili da o zahtjevu sklopi nagodbu niti time što se radnja temeljila na odluci glavne skupštine. Ako je nad društvom otvoren stečajni postupak, za vrijeme trajanja tog postupka pravo vjerovnika društva protiv članova uprave ostvaruje stečajni upravitelj.

  (6) Zahtjevi iz prethodnih stavaka ovoga članka zastaruju za pet godina.

  Dakle, član uprave d.o.o.-a odgovara svojom osobnom imovinom
  jedino ako je dokazano da nije radio u skladu sa Zakonom inače
  dugovi d.o.o.-a se naplaćuju isključivo iz imovine d.o.o.-a.

  Međutim ako je riječ o obrtu (npr. maloj trgovini) tada
  i vlasnik i suvlasnik obrta odgovaraju za sve dugove
  obrta cijelom svojom imovinom.

 11. Poštovani, treba mi savjet što učiniti i kome se obratiti u vezi naplate potraživanja. Naime, osoba iz Italije koja ima u Hrvatskoj registriranu firmu d.o.o., za koju sam radio građevinske radove kao obrtnik, ne želi mi platiti po posljednjem obračunu, tj.računu iz 6/2009. Nakon dugotrajnog neuspjelog pokušaja dogovora, poslao sam opomenu knigovođi u HR i osobi u Italiji, bez odgovora. Osoba posjeduje nekoliko nekretnina na kojima sam radio. Što dalje učiniti?
  Zahvaljujem se na vašem odgovoru i srdačni pozdravi!

  • Poštovani

   Kao registrirani obrtnik koji je za svoje potraživanje izdao
   račun Vi možete odmah pokrenuti ovršni postupak.

   Ovršni postupak se pokreće na način da se izradi Prijedlog za
   ovrhu protiv dužnika kome je izdan račun, ali samo ako je to
   pravna osoba (npr. d.o.o.) registrirana u Hrvatskoj.

   Naravno da je povoljno za Vas ako ta pravna osoba (d.o.o.) ima u
   svojem vlasništvu nekretnine jer se u ovršnom postupku može staviti
   zabilježba ovrhe na tim nekretninama i tako se osigurava Vaša naplata.

   Ako je račun izdan prema stranoj pravnoj osobi tada
   morate pokrenuti postupak u toj stranoj zemlji.

 12. Poštovani,

  2006. godine potpisao sam za jamca za adaptacijski kredit za kuću, na
  koju je za taj kredit stavljena hipoteka. Dužnik već duže vrijeme ne
  plaća kredit, te su meni u Zagrebačkoj banci koja je izdala kredit, a
  preko koje sam primao plaču blokirali račun i uzeli novce sve do
  dozvoljenog minusa. Nakon što su mi ispraznili račun, na plaču mi je
  stavljena obustava te mi mjesečno uzimaju 1000 kuna. Trenutni dug je
  oko 6500 švicaraca. Danas sam bio u banci gdje su mi rekli da unatoč
  dugu nisu još uvijek otkazali kredit i predmet poslali na sud, ali da
  su poslali potraživanja na naplatu, najvjerojatnije mjenice ili nešto
  drugu te da će se jedan dio duga otplatiti sa mojeg računa u drugoj
  banci. Što dalje, dali će fina preuzeti ovrhu, te mi uzeti sve novce
  sa računa, kao i sljedeće plaće koje će dolaziti na račun, da li mi
  mogu uzeti sve novce od plače koji dolaze na račun budući da moje
  ustege i tuđe prelaze polovicu plaće te mi za taj kredit već uzimaju
  1000 kuna mjesečno.

  S poštovanjem
  M.

  • Poštovani

   Vi ste očito potpisali Ugovor o kreditu kojim ste
   preuzeli obvezu vraćanja duga kao jamac i to
   kao JAMAC-PLATAC.

   To uređuju slijedeće odredbe Zakona o obveznim odnosima

   Odsjek 6. JAMSTVO

   I. OPĆE ODREDBE

   Pojam

   Članak 104.

   Ugovorom o jamstvu jamac se obvezuje prema vjerovniku da će ispuniti valjanu i dospjelu obvezu dužnika, ako to ovaj ne učini.

   Opseg jamčeve odgovornosti

   Članak 109.

   (2) Jamac odgovara za ispunjenje cijele obveze za koju je jamčio, ako njegova odgovornost nije ograničena na neki njezin dio ili na drugi način podvrgnuta lakšim uvjetima.

   (3) On je dužan naknaditi potrebne troškove koje je vjerovnik učinio radi naplate duga od glavnog dužnika.

   (4) Jamac odgovara i za svako povećanje obveze koje bi nastalo dužnikovim zakašnjenjem ili dužnikovom krivnjom, ako nije drukčije ugovoreno.

   Prijelaz vjerovnikovih prava na jamca (subrogacija)

   Članak 110.

   Na jamca koji je namirio vjerovnikovu tražbinu prelazi ta tražbina sa svim sporednim pravima i osiguranjima njezina ispunjenja.

   II. ODNOS VJEROVNIKA I JAMCA

   Oblici jamstva

   Članak 111.

   (1) Od jamca se može zahtijevati ispunjenje obveze ako je glavni dužnik ne ispuni u roku određenom u pisanom pozivu.

   (2) Vjerovnik može zahtijevati ispunjenje od jamca iako nije prije toga pozvao glavnog dužnika na ispunjenje obveze, ako je očito da se iz sredstava glavnog dužnika ne može ostvariti njezino ispunjenje ili ako je glavni dužnik pao pod stečaj.

   (3) Ako se jamac obvezao kao jamac platac, odgovara vjerovniku kao glavni dužnik za cijelu obvezu i vjerovnik može zahtijevati njezino ispunjenje bilo od glavnog dužnika bilo od jamca ili od obojice u isto vrijeme.

   III. ODNOS JAMCA I DUŽNIKA

   Pravo zahtijevati naknadu od dužnika

   Članak 120.

   (1) Jamac koji je isplatio vjerovniku njegovu tražbinu može zahtijevati od dužnika da mu naknadi sve što je isplatio za njegov račun, a i kamate od dana isplate.

   Pravo jamca na prethodno osiguranje

   Članak 122.

   I prije nego što namiri vjerovnika, jamac koji se obvezao sa znanjem ili odobrenjem dužnika ima pravo zahtijevati od dužnika da mu dade potrebno osiguranje za njegove eventualne zahtjeve u sljedećim slučajevima: ako dužnik nije ispunio svoju obvezu o njezinoj dospjelosti, ako je vjerovnik zatražio sudskim putem naplatu od jamca i ako se dužnikovo imovinsko stanje znatno pogoršalo nakon sklapanja ugovora o jamstvu.

   Gubitak prava na naknadu

   Članak 123.

   (2) Jamac koji je podmirio vjerovnikovu tražbinu, a o tome nije obavijestio dužnika, te je i ovaj u neznanju da je tražbina podmirena ovu ponovno podmirio, ne može zahtijevati naknadu od dužnika, ali ima pravo zahtijevati od vjerovnika da mu podmireno vrati.

   Dakle, banka može u cijelosti naplatiti dug od jamca koji se obvezao
   kao JAMAC-PLATAC, ali taj jamac ima pravo da od glavnog dužnika
   traži povrat svega što je platio pa predlažem da odmah pokrenete tužbu
   protiv glavnog dužnika radi povrata svih do sada plaćenih iznosa.

 13. Poštovani,

  Molio bih Vas da mi najjednostavnije objasnite ovaj novi zakon o naplati potraživanja.Imam firmu koja se bavi trgovinom,kupac koji od mene uzima robu dužan mi je I neće da mi plati račun,uz račun postoji otpremnica na kojoj se nalazi njegov potpis da je istu robu preuzeo za koju ga teretim da mi je dužan.do sada sam išao na javnobilježničke ovrhe.dali se sada nešto promijenilo da bi se to potraživanje brže naplatilo,I ako je koji je dalji postupak?

  Unaprijed Vam se zahvaljujem I srdačno Vas pozdravljam.

  • Poštovani

   Novi Ovršni zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 139/10.

   Najvažnija promjena je što se uvodi ovršni postupak koji će
   voditi novoosnovano tijelo: Javni ovršitelji, ali tek od 01.01.2012.

   Do navedenog datuma (01.01.2012.) ovršni postupak temeljem
   vjerodostojne isprave (npr. račun ili IOS) se i dalje pokreće pred
   Javnim bilježnikom, a temeljem ovršne isprave (npr. presuda)
   pred nadležnim sudom.

   S obzirom da se dužniku i dalje daje mogućnost da prigovori
   i time odvuče ovršni postupak u dugotrajnu parnicu mala je
   vjerojatnost da će doći do promjena u korist vjerovnika.

 14. Poštovani,

  Molila bih za savjet. Zbog nezaposlenosti i kasnije zaposlenosti na pola plaće nisam uspjela podmirivati svoj kredit, pa mi je sad poslana ovrha u firmu u kojoj trenutno radim.Traže da se zaplijeni cijela plaća do 2015. godine do kad imam kredit. 10000 kn je dug koji nisam uspjela platiti, a sad mi banka želi zaplijeniti cijelu plaću jer je zadužnica potpisana prije 2008. kad je nastupil zakon gdje mogu oduzeti samo 1/3 plaće? Zašto onima koji su potpisali zaužnicu nakon Zakona iz 2008.g uzimaju samo 1/3 plaće, a nama ostalima mogu uzeti cijelu plaću? Ima li kakvo rješenje? Tako da barem vratim taj dug na rate i da mogu dalje redovito otplaćivati kredit? Hvala!

 15. Poštovani,molim vas da mi odgovorite može li banka ili kartičarska kuća staviti založno pravo na kuću koja je pod hipotekom.Naime imam hipotekarni,stambeni kredit,koji otplaćujem.U drugoj banci kasnim sa otplatom gotovinskog kredita kao i u amexu.Da li se oni mogu uknjižiti na već postojeću hipoteku?Hvala na odgovoru.Da li kartičarske kuće odmah sjedaju na račune,dali šalju kakve obavijesti?Molim vas da podatke ne objavljujete.

 16. Poštovani,

  molim Vas za jedan mali savjet,zapravo ne znam upće kome se mogu obratiti,a evo o čemu se radi. Prije točno godinu i 2 mjeseca mi je ugovorom na određeno vrijeme prestao radni odnos u firmi XXXX d.o.o. Naime ostali su mi dužni isplatiti dvije plaće i stimulacije na te plaće koje sam uredno zaradila,a koje su u međuvremenu i naplaćene(radi se o internetskoj prodaji oglašavanja i stimulacija je značila da kada ugovorim reklamu imam 10% od ugovorene svote za tu reklamu,ali kada se naplate od potencijalnih klijenata).Također ta stimulacija mi je trebala biti isplačivana zajedno s plaćom i na nju naravno plaćeni i doprinosi.
  Ovrhom sam uspjela naplatiti te dvije osnovne plaće,ali ostvarene prihode koje sam zaradila -nisam do dana današnjeg iako su klijenti koji su dakle uzeli reklame mojim posredstvom to već odavno uredno platili.Ne znam kome se trebam točno obratiti jer osim što nisu meni isplatili stimulaciju(ugovorom zajamčenu koju ostvarim)tako nisu niti platili za taj iznos -doprinose.
  Jedino što ja mogu sada napraviti je tražiti od klijenata s kojima sam surađivala i koji su uzeli reklame,a to su mahom turističke zajednice gradova diljem Hrvatske,da mi pismenim putem napišu neku vrstu potvrde kao dokaz da sam s njima surađivala i da su za vrijeme mog rada s njima reklame i uzete.Jer koliko sam upoznata tadašnja moja firma im nije slala nikakve ugovore i ako jest,onda ja to ne znam(jer njihovo je sjedište u okolici Varaždina,a ja sam kao jedini zaposlenik bila u Dubrovniku).

  Molim Vas za savjet što da napravim jer iznosk koji mi duguju premašuje 8.000 kn.

  Unaprijed zahvaljujem i srdačan pozdrav,

  • Poštovana

   U Vašem dopisu ste otprilike sve rekli:
   – kao prvo trebate prikupiti pisane dokaze o obavljenom poslu
   – kao drugo trebate prikupiti pisane dokaze o izvršenim plaćanjima.

   Nakon toga budući da je bivši poslodavac prema Ugovoru dužan
   Vama isplatiti iznos provizije treba zatražiti od njega da to učini.

   Poslodavcu se prvo pošalje opomena, a ako nema napretka onda
   se protiv poslodavca podnosi tužba nadležnom sudu.

   Budući da Vaš predmet ima obilježja radnog spora Vi ste kao
   radnik i tužitelj oslobođeni plaćanja sudske pristojbe.

 17. Poštovani!

  Šaljem Vam ovaj mail u nadi da ću dobiti koristan pravni savjet za svoj

  težak položaj u kojem sam se našla kao jamac.

  Naime, prije tri godine sam postala 4. jamac za jedan stambeni kredit.

  U međuvremenu, točnije prije godinu ipo, dužnik je prestao plaćati rate

  kredita (ostao je bez posla), a neki od prvih jamaca isto tako su ostali bez

  posla, dok je jedan otišao živjeti izvan Hrvatske. Od tada je banka sjela na

  moj račun i svaki mjesec mi skida 3000 kuna.

  Dužnik radi na crno i ne želi mi nadoknaditi iznos koji mi uzima banka na ime

  njegovog kredita. Stan koji je kupljen tim kreditom je u vlasništvu dužnika.

  Banka nije zatražila ovrhu na nekretnini dužnika za naplatu kredita nego je

  odmah sjela na moj račun. Nije upisana hipoteka.

  Zanima me mogu li pokrenuti kakvu tužbu protiv dužnika radi

  naplate njegovog kredita odnosno namirenja toga kredita iz njegove nekretnine.

  Ne mogu čekati 20 godina da regresnom tužbom naplatim njegovo dugovanje.

  Naime, on može u međuvremenu otuđiti tu nekretninu ili prebaciti vlasništvo

  na djecu ili suprugu. Osim toga, i sama sam podstanar tako da od onoga što mi

  ostane od tzv. dobre plaće nije dovoljno ni za najminimalnije životne potrebe.

  Unaprijed zahvaljujem

  • Poštovana

   U Vašem slučaju Vi ste potpisom Ugovora o kreditu prihvatili obvezu da budete
   solidarni jamac ako glavni dužnik ne izvršava svoju obvezu = plaćanje rata kredita.

   Vi možete odmah sada pokrenuti tužbu protiv Glavnog dužnika radi plaćanja
   svih iznosa koje ste Vi platili na ime tog kredita do dana podnošenja tužbe
   pa čak i do dana donošenja presude.

   Također imate pravo podnijeti kaznenu prijavi Općinskom državnom odvjetništvu
   protiv Glavnog dužnika zbog počinjenja kaznenog djela prevare.

   Banka ima pravo naplatiti se od bilo kojeg solidarnog jamca i na žalost Vama
   će se plijeniti iznosi rata kredita sve do konačne naplate.

 18. Poštovani,
  smiju li plijeniti cijelu plaću? 2005.potpisala sam Izjavu o zapljeni plaće djelomično ili u cijelosti.

 19. Poštovana

  Na žalost DA.

  Dana 17.06.2008. je promjenama Ovršnog zakona uvedeno ograničenje ovrhe na plaći dužnika.

  Sve do tada dužnik je mogao Izjavom ovjerenom kod Javnog bilježnika dati suglasnost vjerovniku
  da se radi naplate tražbine zaplijeni njegova plaća, u cijelosti ili djelomično, kao i da se isplate
  obavljaju izravno vjerovniku, na način određen u toj Izjavi.

  Sve Izjave dane prije tog datuma i danas su na snazi i po njima se provodi zapljena cjelokupne plaće.

  Vi jedino možete OTVORITI POSEBAN RAČUN kod FINA-e radi isplate dijela plaće koji se ne smije
  plijeniti, ali pitanje je da li ćete uspjeti izbjeći zapljenu s obzirom na potpisanu Izjavu.

  U svakom slučaju trebate otići u poslovnicu FINA-e.

  • Poštovanje,trebam pomoč,nigdje ne radim i nemam primanja, pa imam pitanje vezano za račune koje nisam platio,pa dobio ovrhe od tele 2 i vip-a..ugovori su bili potipisani 2005,i 2006 sad mi šalju plave kovertice (prijedlozi za ovrhe),i nakon nekoliko puta kaže zadnja, —:”da se obustavlja ovršni postupak protiv ovršenika na pokretninama i ukidaju se provedene ovršne radnje””.Uglavnom mene zanima dal postoji rupa u zakonu ili izlaz iz toga da se izbjegne plaćanje tih računa ili možda postoji neka zastara….oko tih mobilnih operatera…

 20. Poštovani,prije 3 g.sam dobila redovni otkaz zbog skrivljenog ponašanja.U neznanju sam uložila prigovor i onda preko odvjetnika tužbu, ali se sve to pokazalo krivim jer sam u Ugovoru o radu dogovorila arbitražu.Firma je “podlo” u odluci o otkazu izostavila Pravni lijek pa za arbitražu nisam ni znala dok nije dosla odbijenica za tužbu.Tada odvjetnik ulaže žalbu, ali nažalost kasni 3 dana. Nakon rtga moj odvjetnik “nestaje”a ja dobijam ovrhu za sudske troškove i ustvari tako saznajem za sve greške.Tražim ga preko HOK ali vec 10 dana čekam odgovor o njegovoj polici osiguranja, ali me nitko “ne dozivljava”.Šta mogu uciniti?Ne mogu vjerovati da me zakon nikako ne štiti, tj.da je arbitraža iznad Zakona o radu prema čijim stavkama sam ja postupala.Hvala

 21. Poštovanje,trebam pomoč,nigdje ne radim i nemam primanja, pa imam pitanje vezano za račune koje nisam platio,pa dobio ovrhe od t-mobile..ugovori su bili potipisani 2005,i 2006 sad mi šalju plave kovertice (prijedlozi za ovrhe),i nakon nekoliko puta kaže zadnja, —:”da se obustavlja ovršni postupak protiv ovršenika na pokretninama i ukidaju se provedene ovršne radnje””.Uglavnom mene zanima dal postoji rupa u zakonu ili izlaz iz toga da se izbjegne plaćanje tih računa ili možda postoji neka zastara….oko tih mobilnih operatera… i zanima me kako da napisem zalbu MOLIM POMOC HVALA

 22. Poštovani,

  Općinski sud u Rijeci donio je presudu kojim mi je naloženo da platim iznos od 1.246,93 kn zajedno sa zakonskim kamatama kao i parničke troškove u iznosu od 1.022,50 kn, a za neplaćene račune za Internet 11 i 12/2008. Na osnovi presude na šalteru T-com-a u Rijeci (ul. Korzo) uplatila sam 1.087,85 kn i to 2. Veljače 2011., zatim 2x 165,34 kn 330,68n kn na šalteru HP u Laginjinoj ulici nadnevka 19. siječnja 2011. , nadnevka 8.9.2011. ponovno na šalteru T-com u Rijeci (Barčićeva ul.) za sudske troškove od 2.248,22 kn (iznos sudskih troškova djelatnica T-com-a dobila telefonskim putem od Odv. Društva Vukić) (08.09.2011.). Znači na temelju gore navedene presude sa danom 8.9.201. uplatila sam T-com-u na račun 7180684108 iznos od ukupno 3.666,75 kn.

  Iako su sva moja dugovanja prema T-Com- u cijelosti podmirena 8.9. 2011. g. nad mojim sredstvima izvršena je ovrha dana 12. 9. 2011. u iznosu od 4.117,89 (specifikacija naplate -FINE). Iz navedenog, kao i dokaza o uplatama, te iznosima terećenja mog računa s osnove ovršnog postupka ( u attac.) zaključujem da moje uplate do 8. 9. 2011. nisu pravilno evidentirane, odnosno uopće nisu evidentirane. Kako T-com negira postajanje prenaplate lijepo Vas molimo za savjet ili uputu kome da se obratim da bi zaštitila svoja prava.

  Sa poštovanjem

  Dragica ŠIBENIK

  • Poštovana
   Ako ste izvršili određenu uplatu onda imate i papirnati dokaz o toj uplati.
   Napišite podnesak kojim tvrdite koliko ste točno uplatili i kada.
   Priložite i kopije dokaza o uplatama.
   Taj podnesak neposredno urudžbirajte na urudžbenu pisarnicu HT-a.
   Moguće je da Vaš dug nije pravilno obračunat i da ste Vi već sve podmirili.
   Drugo moguće objašnjenje je da niste platili zakonske zatezne kamate koje automatski teku na neplaćeni iznos duga.
   U tom drugom slučaju zatražite od FINA-e izračun koliko ste točno dužni.

 23. poštovani

  zamolio bih vas za pravni savijet i pomoć.dakle bavim se ugosititeljstvom i poslovao sam sa jednom veleprodajom od 12.03.2010 prema ugovoru o marketinškim ulaganjima sa danom trajanja ugovora do 12.03.2010..međutim veleprodaj je u međuvremenu dobila konkurenciju i u strahu od preuzimanja kupaca ponudila mi nova marketinška ulaganja na osnovu odobrenja od 60000 kn.datumom dospiječa sredstva nisu bila isplačena od strane veleprodaje i taj sam dogovor za sebe smatrao nepovoljnim tako da ni ugovor nije bio definiran jer i u samom ugovoru piše da stupa na snagu danom uručenja sredstva osiguranja naplate bjanko zadužnica koja nije bila predana s obzirom da nije bilo sredstava sa odobrenaj..nakon nekoliko mjeseci zaprimio sam od veleprodaje pismo o raskidu ugovora koji nismo ni zasnovali i od javnog bilježnika prijedlog za ovrhu na osnovu terečenja u istom iznosu..na što sam uložio žalbu putem odvjetničkog ureda..a veleprodaja je između ostalog nekoliko dana bez moga znanja odnijela u finu bjanko zadužnicu koju sam im uručio kod podpisivanja valjanog ugovora..12.03.2010. što mi je za činiti? dvostruko mi žele naplatiti svotu sa odobrenja koju nisam ni primio..radi se o veleprodaji koja je trenutno blokirala pola svojih kupaca putm fine s tim da nitko iz njihovog knjigovodstva ništa nemože dobiti od dokumenata o postojanju duga ili nešto sl… unaprijed vam zahvaljujem na vašem odgovoru..

  sa štovanjem
  Alen

 24. poštovani

  zamolio bih vas za pravni savijet i ako može mala pomoć.Moj tata je bio vlasnik ugostiteljskog objekta,od 2000 god pa do 2008 nije plaćao neke poreze,umro je 2008 godine i sada sud traži naplatu dugovanja za porez za te godine,pošto nisam u mogućnosti to da platim,sud nalaže hipoteku nad kućom i zemljištem koje je u vl. moga tate,dug za porez iznosi 6.0oo evra a za hipoteku je uvećan na 12.ooo.šta sljedi dalje,nakon ovrhe ili te hipoteke,dali ja mogu s porodicom ostati u toj kući…šta me sljedi dalje…
  unaprijed vam se zahvaljujem ako možete mi nešto reći jer ja stvarno o ovome ništa neznam.

 25. postovani

  dali je moguce i dali negdje postoji ustanova koja odkupljuje moju odstetu za manju svotu novca koja mi se trenutno isplacuje u ratam??molio bi odgovor

 26. poštovani savjetniče ja sam 12.3.2012. nastradao na poslu. Kamion me prignječio uz zid jedva sam osta živ,da puno ne odugovlačim,osta sam duzan poreznoj upravi koja mi je poslala ovrhu. Naime ja sam gazda obrta i vozač, moj dug iznosi oko 20000 kuna. Bolovanje koje primam dobijam preko računa obrta.Hoće li sada to bolovanje uzet porezna ili fina i što mi vi savjetujete za to?

 27. Poštovani, molim vas da me informirate dali postoji pravna osnova za naplatu zadužnice fizičke osobe izvan republike HR. tj dali se može temeljem iste izvršiti naplata , ovrha u drugoj zemlji i koja je procedura.
  Pozdrav.

 28. postovani
  pbz card mi je pokrenuo ovrhu na nekretnini jer sam nekoliko godina bio bez posla
  te mi je dug narastao na 30 000kn
  da li jos uvijek postoji mogucnost da mi banka dopusti
  mjesecno obrocno placanje duga uz to da im jedan dio novca odmah dam?
  molim vas za savjet

 29. Postovani, moj suprug I ja smo 01.12.2014. godine otvorili obrt I bili smo u najmu.Sve je to lijepo teklo do zadnjih oola godine.Dugovi su se nakupljali, naravno porezni no nismo bili u mogucnosti ih placati.
  Tako smo obrt I zatvorili.E sad nam je ostao dug ooreznoj koji nemozemo nikako platit.Ja ne radim, suprug je nezaposlen I sa djetetom od dvije godine zivimo u obiteljskoj kuci mojih roditelja.Sto napraviti?
  Dug iznosi 60, 000kn, trebala bih napisati zalbu, prigovor, kome I kako.Ne znam sto uciniti u ovakvoj situaciji.Svi racuni su blokirani.Ova obavijest je prva koju smo dobili, kako dalje?

 30. Uvaženi gospodine odvjetniče, molim Vašu pomoć. Imam dug tele operatera tj. dio duga. Sudski sam zatražio ispis prometa, ali sam dobio samo jedan dio, naime kažu da ne čuvaju podatke starije od 6 mjeseci. Da li je to po zakonu ako u ugovoru nema spomena o takvim podacima? Nadalje, predložio sam im pismeno da dug vratim u obrocima, a u međuvremenu sam samostalno počeo plaćati u ratama. Umjesto dogovora pokrenuli su ovršni postupak. Imaju li za to osnove ili pravo na to? Sud je odgodio ovrhu , pa je tele operater sudski postupak prebacio na drugi sud. Mislim da po zakonu nemaju na to pravo. Suđenje je po ugovoru trebalo biti u Zagrebu, no pošto sam previše udaljen po mjestu prebivališta sve je preneseno na meni bliži sud kako je propisano zakonom. Može li tele operater samostalno stalno mijenjati lokaciju suđenja? Rate uplaćujem i dalje, iako je postupak u tijeku.

KOMENTIRAJTE

Please enter your comment!
Please enter your name here