ruke-midiCertifikat je potvrda akreditiranog certifikacijskog tijela kojom se jamči udovoljavanje proizvoda, procesa ili usluga zahtjevima propisanim određenim normama ili standardima te pridržavanje dobrih praksa

U vremenu u kojem su gotovo sva svjetska tržišta pogođena financijskom krizom, a samo rijetka gospodarstva su iz nje uspjela izaći, svaki proizvođač prehrambenih proizvoda traži za sebe način da opstane te ostvari planirane poslovne rezultate.

Zbog globalizacije tržišta i slobodnog kretanja roba gotovo je nemoguće zadržati postojeće i privući nove kupce ukoliko proizvod nije visoke kvalitete, siguran i lako dostupan. Proizvođači traže način da proizvedu hranu visoke kvalitete, uz prihvatljivu cijenu koju je kupac spreman platiti.

Potrošačima su pak danas informacije o proizvodima lako dostupne te imaju očekivanja vezana uz kvalitetu proizvoda koje plaćaju, a ukoliko njihova očekivanja nisu ispunjena okreću se novim proizvodima koje tržište nudi.

UPRAVLJANJE PROIZVODOM
Kvaliteta proizvoda nerijetko se veže uz sliku proizvođača koju ima u javnosti, njegovu tradiciju i način poslovanja. S druge strane, proizvođač koji želi poslovati s velikim kupcima, izvoziti, konkurirati na javnim natječajima, biti odabran  od strane potrošača svjestan je da mora odgovoriti na nove trendove u poslovanju.

Jedan od trendova je i primjena sustava upravljanja kvalitetom u skladu s priznatim međunarodnim normama za pojedinu vrstu poslovanja te certificiranje sustava upravljanja i proizvoda.

Certifikat jamči kupcima i poslovnim partnerima uvijek jednako dobar ili bolji proizvod. Odluka o certificiranju često je motivirana željom za unapređenjem vlastitog poslovanja.

Norme koje je potrebno u tom procesu zadovoljiti, kako bi se dobio certifikat, rezultat su najboljih praksa u poslovanju uspješnih svjetskih tvrtki, čijom primjenom tvrtka može postati učinkovitija i uspješnija. Na certificiranje se tvrtke odlučuju i kada žele pravovremeno steći konkurentsku prednost.

KORISTI CERTIFICIRANJA
Dobivanjem certifikata tvrtka se bolje  pozicionira na tržištu, razvija i održava dugoročne dobre odnose s kupcima, zadržava postojeće i stječe nove kupce. Važno je naglasiti kako sam certifikat nije garancija uspjeha.

Tvrtka koja ga posjeduje i posao obavlja u skladu s propisanim normama nije zaštićena od konkurencije ili poslovnog neuspjeha, ali joj certifikat može pomoći u boljem upravljanju procesima, boljoj poziciji na tržištu, konkurentnosti na tenderima, boljem odnosu kvalitete i cijene proizvoda te zadovoljstvu kupaca, zaposlenih, menadžmenta i okoline.

Procesom certifikacije potvrđuje se poštivanje načela dobrih praksa, tehnologija i upravljanje procesima unutar tvrtke, što utječe na prepoznavanje mogućnosti smanjenja troškova poslovanja, te kvalitetnije planiranje prihoda i troškova.

Broj certificiranih sustava upravljanja i proizvoda povećava se iz godine u godinu, što je i razumljivo s obzirom na činjenicu da tvrtke teže unapređenju poslovanja i kvalitete proizvoda te plasmanu proizvoda na nova tržišta. Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja “HR Survey” nastao je po ugledu na “ISO Survey” koji već godinama donosi svjetski pregled certifikata izdanih za ISO norme sustava upravljanja.

Ukupan broj certifikata vezan uz norme sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom hrane (ISO 22000, HACCP, IFS/BRC) na kraju 2010. godine iznosio je 671, a pretpostavka je da će taj broj rasti s obzirom da će Hrvatska uskoro postati ravnopravna članica Europske unije što će dovesti do lakšeg ulaska naših proizvoda na to tržište.

JAMSTVO KVALITETE
U želji da kupcima osiguraju uvijek siguran i kvalitetan proizvod te da kontinuirano povećavaju kvalitetu, proizvođači uvode i certificiraju razne sustave upravljanja, a glavni cilj je osiguranje i unapređenje kvalitete procesa, proizvoda te usluga.

Certifikat je potvrda akreditiranog certifikacijskog tijela kojom se jamči udovoljavanje proizvoda, procesa ili usluga zahtjevima propisanim određenim normama ili standardima te pridržavanje dobrih praksa. Certificiranje proizvoda vrlo je široko područje.

Većina nacionalnih i međunarodnih zahtjeva za certifikaciju proizvoda ima za cilj osigurati da je proizvod, namijenjen prodaji ili izvozu na određeno tržište, usklađen s propisima o kvaliteti, zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti, te očuvanju okoliša.

Kada govorimo o prehrambenom sektoru važno je naglasiti da je u svakom koraku proizvodnje prehrambenog proizvoda, od polja do stola, od farme do vilice, nužna uspostava sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću kao garancija kvalitete i zdravstvene ispravnosti gotovog proizvoda.

Ukoliko se želi potrošačima osigurati siguran proizvod sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću treba se primjenjivati u cijelom proizvodnom i distribucijskom lancu, na procese proizvodnje, transporta i skladištenja sirovina, kao i tijekom pripreme, proizvodnje, skladištenja, distribucije i isporuke gotovih proizvoda.

STATUSNI SIMBOL
Iako je proces certifikacije proces kontrole i nadzora od strane certifikacijskog tijela, ne treba ga shvatiti kao sredstvo zastrašivanja i ucjene, već kao priliku za unapređenje poslovanja.

Certificiranjem se jamči kvalitetan proizvod koji je prepoznatljiv na tržištu, a certifikat daje tvrtki određeni status koji je cijenjen i među kupcima, ali i kod konkurencije.

Kako bi tvrtka certificirala sustav ili proizvod potrebna je priprema koja često podrazumijeva reorganizaciju i unapređenje načina poslovanja, usmjerenost na ključne procese u tvrtki, tehnologiju proizvodnje, ulaganje u prostore i opremu, edukaciju zaposlenika kao i uspostavljanje određenog sustava dokumentacije ovisno o zahtjevima norme prema kojoj se želi certificirati.

U procesu prilagodbe zahtjevima određene norme veliku ulogu mogu imati savjetnici i različite konzultantske tvrtke. Iako se tvrtka može odlučiti za samostalnu pripremu za certifikaciju i osloniti se na rad zaposlenika, kvalitetan savjetnik (vanjski suradnik) može svojim iskustvom i znanjem pomoći tvrtki da lakše zadovolji postavljene zahtjeve te se u kraćem vremenskom periodu pripremi za nezavisnu ocjenu sustava ili proizvoda od strane certifikacijskog tijela po vlastitom izboru.

PROCES CERTIFICIRANJA
Priprema za certifikaciju je najsloženiji dio procesa i odvija se u nekoliko koraka, a traje najčešće tri ili više mjeseci ovisno o veličini tvrtke, trenutnom načinu rada i organizaciji poslovanja kao i o potrebi za većim investicijama vezanim uz poslovne objekte i opremu kako bi se zadovoljili zahtjevi propisani određenom normom.

Tvrtka na početku usklađuje vlastito poslovanje sa zahtjevima norme po kojoj se želi certificirati. Nakon postizanja usklađenosti poslovanja sa željenom normom, upućuje zahtjev jednoj od certifikacijskih kuća po vlastitom izboru.

Odabir certifikacijskog tijela uglavnom ovisi o cijeni certifikacije, zahtjevu kupca za certifikatom određene certifikacijske kuće te osobnim poznanstvom ili stavovima prema određenom certifikacijskom tijelu.

Trošak certificiranja sustava za male tvrtke iznosi između 1000 – 2000 eura, dok za velike tvrtke taj iznos može biti višestruko veći. Odabrana certifikacijska kuća provodi certifikacijski audit te kroz razgovor s ljudima, promatranje procesa i pregled dokumentacije donosi odluku o zadovoljavanju ili nezadovoljavanju zahtjeva norme te izdaje certifikat ukoliko je tvrtka pozitivno ocijenjena.

Certificirati se može unaprijed definirani opseg poslovanja, koji može, ali i ne mora, podrazumijevati kompletnu djelatnost tvrtke. Certifikat se izdaje na razdoblje od tri godine tijekom kojeg se jednom godišnje tvrtka provjerava kontrolnim auditom. Ukoliko tvrtka nakon tri godine želi zadržati certifikat, provodi se recertifikacija sustava ili certifikat prestaje vrijediti.

Certifikat je moguće izgubiti i prije isteka roka na koji je izdan ukoliko kontrolni audit utvrdi da sustav upravljanja nije u skladu s normom. Nakon razdoblja od tri godine većina tvrtki se odlučuje za recertifikaciju sustava i zadržavanje certifikata.

NEKAD I SAD
Prve tvrtke u svijetu certificirale su se prije tridesetak godina, u Hrvatskoj sredinom devedesetih prošlog stoljeća. Najuspješnije međunarodne tvrtke brzo su uvidjele prednosti primjene svjetski priznatih normi i standarda, kako u smislu marketinških i prodajnih aktivnosti, tako i kao mogućnost unapređenja internih procesa, bolje organiziranosti, lakše komunikacije sa zaposlenicima, dobavljačima i kupcima te kontinuiranog unapređenja poslovanja koje vodi do rasta i razvoja, a time i ostvarivanja željenih poslovnih ciljeva.

Danas u Hrvatskoj gotovo da nema velikog i srednjeg proizvođača koji nema uveden bar jedan sustav upravljanja; najčešće je to sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 te HACCP sustav upravljanja sigurnošću hrane koji je i zakonska obaveza za sve proizvođače od siječnja 2009. godine. U kontekstu malih proizvođača situacija je nešto drugačija iako se i tu trendovi brzo mijenjaju.

Dobivanje certifikata za male proizvođače znači mnogo, mogućnost ulaska na police velikih trgovačkih lanaca, mogućnost izvoza, mogućnost proizvodnje trgovačkih robnih marki i slično. Međutim, iz perspektive malih proizvođača certifikat je često vrlo skup te je trošak certificiranja nerijetko odlučujući faktor kada se mali proizvođač odlučuje za ovakvo unapređenje poslovanja.

U zadnjih nekoliko godina postoje razni državni poticaji i subvencije koje potiču certificiranje sustava i proizvoda te je time uvelike olakšan put certifikacije malim i srednjim poduzetnicima.

CERTIFIKATI U PREHRAMBENOM SEKTORU

U prehrambenom sektoru najprepoznatljiviji i najpopularniji certifikati su za sustave upravljanja kvalitetom (ISO 9001), okolišem (ISO 14001) te sigurnošću hrane (HACCP/ISO 22000/IFS/BRC/GLOBAL GAP).

U zadnjih nekoliko godina sve više se spominju i eko certifikati koji jamče da je sirovina koju sadrži gotovi proizvod uzgojena prema ekološkim standardima. Hrvatski proizvođači uvidjeli su i prednosti certificiranja HALAL i KOŠER proizvoda koji su primjereni za konzumaciju osobama muslimanske i židovske vjeroispovijesti te proizvedeni u skladu s islamskim i židovskim zakonima.

Za tvrtke koje žele svoje proizvode plasirati na europsko tržište europske direktive zamjenjuju nacionalnu regulativu i postavljaju nova pravila. Kako će Hrvatska uskoro postati punopravna članica Europske unije, te direktive su usvojene kroz prilagodbu zakonske regulative vezane uz sigurnost i kvalitetu proizvoda. Cilj ovih direktiva je zaštita zdravlja i sigurnosti potrošača.

Sloboda kretanja roba jedna je od najvažnijih povlastica Europske unije koja s jedne strane omogućuje potrošačima znatno veću ponudu, a s druge proizvođačima plasman na veće tržište. Kako bi se to ostvarilo kvaliteta i sigurnost proizvoda ne smiju biti upitni, a certifikati osiguravaju upravo to.

PUT DO BOLJEG POSLOVANJA
Certifikacija treba dovesti do neprekidnog poboljšavanja kvalitete procesa, poslovanja i proizvoda, povećanja zadovoljstva kupaca te drugih zainteresiranih strana.

Značaj certifikata uočava se u činjenici da zanimanje za certifikaciju raste iz godine u godinu, a taj trend će se nastaviti i dalje. Otkako hrvatski proizvođači žele izvoziti svoje proizvode i surađivati sa stranim tvrtkama interes za certifikacijom naglo je porastao.

Certifikacija nije samo priznanje koje daje nezavisna certifikacijska kuća, već dovodi do boljih poslovnih i financijskih rezultata trajnim poboljšavanjem procesa poslovanja.

Organizacije koje su se obvezale na učinkovitost i transparentnost procesa, sigurnost proizvoda i sustava te zaštitu okoliša svjesne su činjenice da im certifikacija može osigurati trajno priznanje klijenata i zajednice te ih uvesti u proces stalnog rasta i razvoja.

Unapređenje kvalitete procesa i proizvoda najbolja je strategija razvoja svake tvrtke, a zadovoljstvo potrošača jedina je prava mjera kvalitete.

CERTIFIKATI – POJMOVNIK
ISO 9001
Najčešće certificiran sustav je sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001. Ovaj certifikat je vrlo brzo zauzeo važno mjesto u svijetu poslovanja i postao prepoznatljiv znak tvrtki koje žele posebnu pozornost posvetiti kvaliteti svojih proizvoda i/ili usluga. Certificirati se po ovoj normi mogu svi bez obzira na veličinu tvrtke i vrstu poslovanja. Iskustvo je pokazalo da je ovaj certifikat tvrtkama donio bolju tržišnu poziciju te su ostvarile i znatne uštede unutar samog poslovanja. ISO 9001 certifikat označava kvalitetu upravljačkih procesa vezanih uz proizvode ili usluge, a kao rezultat imamo zadovoljnog kupca.

ISO 14001
ISO 14001 je međunarodna norma koja se odnosi na upravljanje zaštitom okoliša. Koristi od primjene ove norme u poslovanju su višestruke, od stvaranja sigurnosti za kupce, investitore, javnost i lokalnu zajednicu pokazivanjem opredjeljenja za brigu o okolišu do smanjenja incidenata koji utječu na okoliš i održivi razvoj. Briga za okoliš pozitivno djeluje na ugled svakog proizvođača. Upravljanje aspektima koji mogu imati utjecaj na okoliš pridonosi pozitivnim ekonomskim rezultatima te povećava konkurentnost tvrtke, a odgovoran pristup prema okolišu sve češće postaje ključni kriterij kod odabira dobavljača.

ISO 22000
ISO 22000 prva je međunarodna norma za uvođenje i certificiranje sustava upravljanja sigurnošću hrane. Ona obuhvaća interaktivnu komunikaciju, upravljanje sustavom i upravljanje rizicima. Struktura norme je usklađena s normama ISO 9001 i ISO 14001. Ključni elementi bitni pri uspostavi ISO 22000 su preduvjetni programi odnosno primjena dobre higijenske, proizvođačke, distribucijske te dokumentacijske prakse, HACCP načela, komunikacija kao i opći elementi upravljanja sustavom kvalitete preuzeti iz norme ISO 9001. Danas se ova norma koristi u cijelom svijetu i primjenjuje na sve sektore prehrambene industrije.

HACCP
HACCP je sustav kontrole opasnosti i kritičnih točaka u procesima poslovanja hranom. HACCP zahtijeva provjeru, analizu i kontrolu bioloških, kemijskih ili fizičkih opasnosti koje mogu negativno utjecati na zdravstvenu ispravnost i kvalitetu sirovine i gotovog proizvoda. Iako su zahtjevi HACCP sustava uklopljeni u zakonsku regulativu za prehrambene proizvode te njihovu primjenu nadziru ministarstva nadležna za zdravstvo, certificiranje HACCP sustava nije bila rijetkost u Hrvatskoj. Međutim, u novije vrijeme tvrtke se češće odlučuju za certificiranje sustava prema normi ISO 22000 koja je sveobuhvatnija te uključuje primjenu zahtjeva HACCP sustava, ali i ostale zahtjeve sustava upravljanja vezane uz kvalitetu i sigurnost.

GLOBALGAP
GLOBALGAP je norma integrirane poljoprivredne proizvodnje koja pokriva cijeli proces poljoprivredne proizvodnje, od trenutka sađenja/sijanja biljke ili od trenutka ulaska životinja u proizvodni proces, do stvaranja neprerađenog poljoprivrednog proizvoda. Svrha GLOBALGAP certifikacije je verifikacija dobre poljoprivredne prakse u primarnom proizvodnom lancu. Primjenu GLOBALGAP sustava zahtijevaju brojni trgovački lanci čija je aktivnost povezana s trgovinom primarnim poljoprivrednim proizvodima. U velikom dijelu maloprodajne mreže u Europskoj uniji zahtijeva se primjena ovog standarda, a sve češće i domaći trgovački lanci zahtijevaju ovaj certifikat od svojih dobavljača voća i povrća koji su mahom mali proizvođači ili obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Iako ni u jednoj zemlji Europske unije nije zakonski obvezna primjena GLOBALGAP standarda, proizvođači koji žele svoje proizvode plasirati na tržište Europske unije moraju primjenjivati zahtjeve ovog standarda kao dokaz zdravstvene ispravnosti svojih proizvoda.

IFS
International Food Standard (IFS) razvili su njemački maloprodajni lanci kako bi dobili osnovu za provjeru privatnih robnih marki, a prihvaćen je i od strane Nacionalne udruge njemačkih trgovaca 2002. godine. Cilj je bio razviti međunarodnu normu vezanu uz sigurnost prehrambenih proizvoda za tvrtke koje se bave proizvodnjom privatnih robnih marki za trgovačke lance. Obzirom da kupci i trgovački lanci imaju svoje zahtjeve u pogledu kvalitete i sigurnosti proizvoda koje svakodnevno kupuju i prodaju, IFS certifikat daje učinkovit i transparentan alat za provjeru robnih marki i njihovih proizvođača. On jamči pravednu procjenu, s jednoobraznim i transparentnim postupkom provjere te opstanak na tržištu EU. U Hrvatskoj postoji nekoliko trgovačkih lanaca koji od svojih dobavljača zahtijevaju primjenu ovog sustava.

HALAL
Halal industrija temelji se na uvjerenju da bi muslimani trebali jesti halal proizvode i koristiti kozmetičke proizvode koji su dopušteni i u skladu s vjerskim propisima. Prodaja hrane koja je halal, odnosno u skladu s islamskim vjerskim propisima, u Europi će u godinama koje dolaze snažno rasti s obzirom na činjenicu da sve više konzumenata i nemuslimanske vjeroispovijesti konzumira halal hranu čime se potiče prehrambenu industriju i maloprodajne lance da svoju poslovnu strategiju usmjeravaju na ovaj sektor. Na području Republike Hrvatske oznaku halal mogu dobiti hrana, kozmetika, lijekovi, predmeti opće upotrebe i ugostiteljski objekti (hoteli i restorani) ukoliko su certificirani od strane Centra za certificiranje halal kvalitete Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu. Sam proces dobivanja halal certifikata utvrđen je procedurom certificiranja halal kvalitete koja je sastavni dio halal standarda.

KOSHER
KOSHER certifikat označava hranu koja je pripremljena prema posebnim židovskim propisima i običajima, odnosno podvrgnuta posebnim, strogim židovskim propisima. Svaka namirnica koja nosi oznaku košer mora imati certifikat, tj. tvornica u kojoj je namirnica pripremljena mora biti pod stalnim nadzorom rabina. Inzistira se na tome da su namirnice potpuno čiste te dobivene prirodnim putem. Košer certifikat može izdati rabin koji je stručnjak za židovska pravila ishrane te košer organizacije koje uživaju povjerenje Glavnog rabinata Izraela. Na hrvatskom tržištu danas ima nekoliko tisuća košer proizvoda, a više od tisuću ih je proizvedeno u Hrvatskoj.

EKO CERTIFIKAT
Eko certifikat je jamstvo da je proizvod proizveden sukladno propisima o ekološkoj proizvodnji. Znak “eko proizvod” dobiva se na vrijeme od jedne godine ili jedne vegetacije i uz deklaraciju potvrđuje kvalitetu proizvoda. Dobivanje znaka povezano je s cijelim sustavom, kako proizvodnje, tako i stručnog nadzora te certifikacije. Pravo na korištenja znaka “eko proizvod” na svojim proizvodima imaju proizvođači koji su od pravne osobe za postupak potvrđivanja ishodili dokument zvan potvrdnica (certifikat).

Certifikati
Ivana Simić, Sanja Peterlić
SUPERA KVALITETA d.o.o.